Blog.

{MASNews::autoShow()}

Zamestnávanie teenagerov – prehľad povinností podľa Zákonníka práce

20. november 2023

Radka Sláviková Geržová, Martin Antal

Mladiství zamestnanci - PODMIENKY ZAMESTÁVANIA 

Prehľad osobitných povinností a odlišností zamestnávania mladistvých v porovnaní s plnoletými osobami.         

Spôsobilosť vllastnými právnymi úkonmi nadobúdať tieto práva a brať na seba tieto povinnosti vzniká, ak ďalej nie je ustanovené inak, dňom, keď fyzická osoba dovŕši 15 rokov veku; zamestnávateľ však nesmie dohodnúť ako deň nástupu do práce deň, ktorý by predchádzal dňu, keď fyzická osoba skončí povinnú školskú dochádzku.            

Podmienky/odlišnosti sa aplikujú na prácu vykonávanú v pracovnom pomere - pracovná zmluva a na prácu vykonávanú mimo pracovného pomeru, na základe dohôd - dohoda o brigádnickej práci študenta, o vykonaní práca alebo o pracovnej činnosti, podľa toho, ako je vyznačené pri jednotlivých bodoch.           

Aplikácia na:  

Pracovný pomer - PP

Mimopracovný pomer -  dohoda o brigádnickej práci študenta, o vykonaní práca alebo o pracovnej činnosti - MPP

   

PP

MPP

Mladistvý zamestnanec

Mladistvý zamestnanec je zamestnanec mladší ako 18 rokov.

PP MPP
       

Zamestnávanie mladistvých

Ak nejde o ľahké práce pri športových, reklamných, či kultúrnych a umeleckých činnostiach, môže byť zamestnaná len osoba staršia ako 15 rokov a s ukončenou povinnou školskou dochádzkou. 

PP MPP
 

Osoba, ktorá neukončila povinnú škoslkú dochádzku môže okrem vyššie uvedených činností vykonávať prácu ľahkú, ktorá vojím charakterom a rozsahom neohrozujú ich zdravie, bezpečnosť, ich ďalší vývoj alebo školskú dochádzku, vždy však až po dovŕšení 15 rokov.

PP MPP
 

Prakticky to znamená, že je v poriadku zamestnávať osoby staršie ako 15 rokov, ktoré ukončili povinnú školskú dochádzku. 

PP MPP
 

Prakticky treba venovať pozornosť 16 ročným zamestnancom - povinná školská dochádzka je skončená až 31.augusta roku, v ktorom dovŕšili 16 rokov.

PP MPP
 

Ak by sa však jednalo o osobu, ktorá školskú dochádzku neskončila, nemala by byť zamestnaná v čase školy, ale napr. len cez letné školské prázdniny, alebo iba príležitostne. Ľahká práca nie je presne definovaná, avšak v každom prípade na zamestnanie osoby, ktorá neskončila povinnú školskú dochádzku, je nutné povolenie inšpektorátu práce Výkon ľahkých prác  povoľuje na žiadosť zamestnávateľa príslušný inšpektorát práce po dohode s príslušným orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva 

PP MPP
       

Uzavretie zmluvy

Zamestnávateľ je povinný si vyžiadať vyjadrenie (nie súhlas) zákonného zástupcu mladistvého zamestnanca pred uzavretím pracovnej zmluvy.

PP  
 

Zákonník práce nestanovuje povinnosť získania súhlasu zákonného zástupcu mladistvého zamestnanca, ale iba povinnosť vyžiadať si vyjadrenie. Ak by teda zamestnávateľ vyjadrenie zákonného zástupcu nemal, musí preukázať, že o vyjadrenie žiadal (napr. doručenka žiadosti doručovanej poštou). V praxi doporučujeme pripraviť mladistvým uchádzačom o zamestnanie tlačivo, ktoré môže podpísať ich zákonný zástupca (aj v tomto prípade však doporučujeme aspoň email rodičovi zamestnanca, ktorý bude uvedený vo formulári - doporučujeme aj s ohľadom na iné možné povinnosti vo vzťahu k zákonným zástupcom mladistvých zamestnancov). 

PP MPP
       
 

Zákonným zástupcom mladistvého zamestnanca je spravidla rodič a spravidla sú si obaja rodičia rovnocenní pri výkone rodičovských práv a povinností a tak postačuje vyjadrenie/žiadosť jednému z rodičov. 

PP  
       
 

Uzavrieť  pracovnú zmluvu s mladistvým zamestnancom je možné až po predchádzajúcom lekárskom vyšetrení mladistvého zamestnanca.

PP  
       

Osobitné evidencie

Zamestnávateľ je povinný viesť osobitnú evidenciu mladistvých zamestnancov, ktorých zamestnáva (vrátane dátumu narodenia) vrátane ich pracovného času.  Zákon o BOZP ukladá zamestnávateľovi povinnosť, aby v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vypracoval a podľa potreby aktualizoval vlastný zoznam prác a pracovísk zakázaných mladistvým zamestnancom.

PP  
       
       

Pracovné podmienky

Zamestnávateľ je povinný utvárať priaznivé podmienky na všestranný rozvoj telesných a duševných schopností mladistvých zamestnancov aj osobitnou úpravou ich pracovných podmienok.

PP  
 

Zamestnávateľ je tiež povinný pri nástupe do zamestnania oboznámiť mladistvého zamestnanca a jej zákonného zástupcu, o možných rizikách vykonávanej práce a o prijatých opatreniach týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

PP  
 

Pri riešení dôležitých otázok týkajúcich sa mladistvých zamestnávateľ úzko spolupracuje so zákonnými zástupcami mladistvých.

PP  
 

Zamestnávateľ môže zamestnávať mladistvých zamestnancov len prácami, ktoré sú primerané ich fyzickému a rozumovému rozvoju, neohrozujú ich mravnosť, a poskytuje im pri práci zvýšenú starostlivosť.

PP MPP
 

Opäť pri týchto povinnostiach Zákonník práce bližšie nešpecifikuje ich obsah. Obsah týchto podmienok sa dá vyložiť napr. ako vyjdenie v ústrety mladistvým zamestnancom tam, kde je to možné - napr. pri pracovnom čase. 

PP  
       

Obmedzenia práce vykonávanej mladistvým zamestnancom

Zamestnávateľ nesmie zamestnávať mladistvých zamestnancov prácou nadčas, nočnou prácou a nesmie im nariadiť alebo s nimi dohodnúť pracovnú pohotovosť. Výnimočne môžu mladiství zamestnanci starší ako 16 rokov vykonávať nočnú prácu nepresahujúcu jednu hodinu, ak je to potrebné na ich výchovu na povolanie. Nočná práca mladistvého zamestnanca musí bezprostredne nadväzovať na jeho prácu pripadajúcu podľa rozvrhu pracovných zmien na denný čas.

PP MPP
       
 

Zamestnávateľ nesmie používať taký spôsob odmeňovania práce, ktorý by viedol pri zvyšovaní pracovných výkonov k ohrozeniu bezpečnosti a zdravia mladistvých zamestnancov.

PP MPP
       
 

Ak mladistvý zamestnanec má vykonávať činnosť, ktorej výkon je mladistvým zamestnancom zakázaný alebo činnosť, ktorá podľa lekárskeho posudku ohrozuje jeho zdravie, zamestnávateľ je povinný dovtedy, kým bude mladistvý zamestnanec môcť túto prácu vykonávať, poskytnúť mu inú primeranú prácu zodpovedajúcu pokiaľ možno jeho kvalifikácii.

PP MPP
 

Mladistvý zamestnanec nesmie vykonávať práce:

   
 

- pod zemou pri ťažbe nerastov alebo pri razení tunelov a štôlní

PP MPP
 

- ktoré so zreteľom na anatomické, fyziologické a psychické zvláštnosti v tomto veku sú pre neho neprimerané, nebezpečné alebo jeho zdraviu škodlivé

PP MPP
 

- pri ktorých sú vystavení zvýšenému nebezpečenstvu úrazu alebo pri ktorých výkone by mohli vážne ohroziť bezpečnosť a zdravie spoluzamestnancov alebo iných osôb

PP MPP
 

Zoznam prác a pracovísk, ktoré sú pre mladistvých zamestnancov zakázané, je uvedený v nariadení vlád č. 286/2004 Z.z. ) - pozor najmä na zdvíhanie bremien (obmedzenie pre chlapcov a dievčatá)

PP MPP
       

Preventívne lekárske prehliadky 

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu na základe výsledkov lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci mladistvého zamestnanca:

   
 

- pred preradením mladistvého zamestnanca na inú prácu,

PP  
 

- pravidelne, podľa potreby najmenej raz za rok

PP  
 

Mladistvý zamestnanec je povinný podrobiť sa určeným lekárskym preventívnym prehliadkam vo vzťahu k práci.

PP  
       

BOZP

Zamestnávateľ je povinný nad rámec povinností voči plnoletým zamestnancom informovať mladistvého zamestnanca o  o možných rizikách vykonávanej práce a o prijatých opatreniach týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

PP  
 

Zamestnanec môže uzatvoriť dohodu o hmotnej zodpovednosti najskôr v deň, keď dovŕši 18 rokov veku.

PP  
       

Skončenie pracovného pomeru

Mladistvý zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer (okrem prípadov plnoletého zamestnaca) aj vtedy, ak nemôže vykonávať prácu bez ohrozenia svojej morálky. 

PP  
 

(príklady z judikatúry -  napr.  prípad mladistvej zamestnankyne, ktorá sa sťažovala na obťažovanie zo strany iného zamestnanca.)

PP  
 

Výpoveď daná mladistvému zamestnancovi i okamžité skončenie pracovného pomeru s mladistvým zamestnancom zo strany zamestnávateľa sa musia dať na vedomie aj jeho zákonnému zástupcovi. 

PP  
 

Ak pracovný pomer skončí mladistvý zamestnanec výpoveďou, okamžitým skončením pracovného pomeru, v skúšobnej dobe alebo ak sa má jeho pracovný pomer skončiť dohodou, je zamestnávateľ povinný vyžiadať si vyjadrenie zákonného zástupcu.

PP  
       
       

Pracovný čas

Mladistvý zamestnanec mladší ako 16 rokov má pracovný čas najviac 30 hodín týždenne, aj keď pracuje pre viacerých zamestnávateľov. 

PP  
 

Mladistvý zamestnanec starší ako 16 rokov má pracovný čas najviac 37 a 1/2 hodiny týždenne, aj keď pracuje pre viacerých zamestnávateľov.

PP  
 

Preto je mladistvý povinný informovať zamestnávateľa v predzmluvných vzťahoch  o dĺžke pracovného času u iného zamestnávateľa.

PP  
 

Pracovný čas mladistvého zamestnanca nesmie v priebehu 24 hodín presiahnuť osem hodín.

PP  
       

Prestávky v práci

Mladistvému zamestnancov je zamestnávateľ povinný poskytnúť prestávku na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minút, ak je jeho  pracovná zmena dlhšia ako štyri a 1/2 hodiny. 

PP MPP
       

Nepretržitý odpočinok

Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť pracovný čas tak, aby mladistvý zamestnanec mal medzi koncom jednej a začiatkom druhej zmeny minimálny odpočinok v trvaní aspoň 14 hodín v priebehu 24 hodín.

PP MPP
       

Krátenie dovolenky

Dovolenku zamestnanca je zamestnávateľ oprávnený krátiť podľa skutočne odpracovaných dní v kalendárnom roku.  Pri krátení dovolenky sa musí mladistvému zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u toho istého zamestnávateľa trval počas celého kalendárneho roka, poskytnúť dovolenka aspoň 2 týždne.

PP  
       
       

Práce vykonávané mimo pracovného pomeru - dohoda o brigádnickej práci študenta, o vykonaní práce alebo o pracovnej činnosti

   

Na práce vykonávené mimo pracovného pomeru sa vzťahujú z vyššie uvedeného povinnosti/odlišnosti uvedené v kategóriách (konkrétne označené aj farebne vpravo):

   
 

- Mladistvý zamestnanec

   
 

- Zamestnávanie mladistvých

   
 

- Obmedzenia práce vykonávanej mladistvým zamestnancom

   
 

- Prestávky v práci

   
 

- Nepretržitý odpočinok

   
       

Okrem vyššie uvedeného sa na práce vykonávané mimo pracovného pomeru vzťahujú aj ďalej uvedené povinnosti/odlišnosti vo vzťahu k mladistvým zamestnancom.

   
       

Uzavretie dohody

S mladistvým zamestnancom možno tieto dohody uzatvárať, len ak sa tým neohrozí jeho zdravý vývoj, bezpečnosť, mravnosť alebo výchova na povolanie.

  MPP
       

Pracovný čas

Pracovný čas mladistvých zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, v priebehu 24 hodín nesmieracovný čas zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 12 hodín a u mladistvého zamestnanca v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 8 hodín.

  MPP

14, feb, 2024

Manželstvo končí, čo ďalej?

foto
Vaše manželstvo je na križovatke a rozhodli ste sa pre rozvod, čím vstupujete do neznámeho právneho teritória. Jana Mikušová Vám v rozhovore pre @akcnemamy poskytne  komplexný náhľad, ako zvládnuť tento---

16, feb, 2024

Pre RTVS o zmenách tretného zákona

foto
Našakolegyňa Katarína Králičková sa v RTVS vyjadrila k aktuálnej otázke zmien trestného zákona.

13, feb, 2024

O manželstve na RTVS

foto
K niektorým právnym aspektom manželstva v Ranných správach RTVS od Jany Mikušovej.

Táto webová stránka používa cookies

Pre personalizáciu obsahu a reklám, pre poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti využíváme súbory cookie. Informácie o tom, ako náš web používáte, zdieľame so svojími partnermi pre sociálne média, inzercie a analýzy. Partneri tieto údaje môžo skombinovat s ďalšími informáciami, ktoré ste im poskytli alebo ktoré získali v dôsledku toho, že používáte ich služby. V prípade Vášho súhlasu prosím pokračujte pri prehliadaní webovej stránky a stačte OK.
Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.(Viac informácií)

OK

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu webové stránky používať na zefektívnenie používateľskej skúsenosti.
Zákon uvádza, že na Vašom zariadení môžeme ukladať súbory cookie, ak sú pre prevádzku týchto stránok nevyhnutné. Pre všetky ostatné typy súborov cookie potrebujeme vaše povolenie.
Táto stránka používa rôzne typy súborov cookie. Niektoré súbory cookie sú umiestnené službami tretích strán, ktoré sa zobrazujú na našich stránkach.
Získajte viac informácií o tom, kto sme, ako nás môžete kontaktovať a ako spracovávame osobné údaje v našich Pravidlách ochrany osobných údajov. Váš súhlas sa vzťahuje na nasledujúce domény: www.bratis.law