Blog.

{MASNews::autoShow()}

Zaměstnávání teenagerů – přehled povinností dle Zákoníku práce ČR

27. november 2023

Martina Nováčková, Adéla Baďurová

V této problematice jsou používány dva pojmy. Jedná se o pojem „nezletilý“, který využívá občanský zákoník, a pojem „mladistvý“, který používá zákoník práce. Nezletilým je člověk obecně do té doby, než se stane plně svéprávným, a tedy než dosáhne 18 let věku. Zákoník práce nepoužívá tento pojem, ale pojem mladistvý, a uvádí, že „Mladiství zaměstnanci jsou zaměstnanci mladší než 18 let“. S ohledem na úpravu občanského zákoníku a dalších předpisů lze upřesnit, že mladistvým je osoba, která dovršila 15. rok a nepřekročila 18. rok svého věku. S tímto právě koresponduje úprava dle občanského zákoníku, podle které se může zavázat k výkonu závislé práce pouze osoba, která dovršila 15 let, přičemž dnem nástupu do práce nesmí být sjednán den, který by předcházel dni, kdy tato osoba ukončí povinnou školní docházku.

Osoby mladší 15 let a osoby bez ukončené povinné školní docházky mohou za určitých podmínek pouze vykonávat uměleckou, kulturní, reklamní nebo sportovní činnost. K tomuto je vyžadováno povolení dle zákona o zaměstnanosti. Povolení uděluje krajská pobočka Úřadu práce, a to nejdéle na dobu 12 po sobě jdoucích měsíců. V daném případě se skutečně musí jednat výhradně o činnosti spadající pod uměleckou, kulturní, reklamní nebo sportovní činnost. Podmínkou současně je, aby tato činnost byla přiměřená věku, nebyla nebezpečná, nebránila vzdělávání nebo docházce do školy a účasti na výukových programech, nepoškozovala zdravotní, tělesný, duševní, morální nebo společenský rozvoj. Nejedná se však o standardní zaměstnání ve smyslu zákoníku práce a tento se na tuto činnost vztahuje pouze v rozsahu ochrany osoby především z hlediska prostředí a podmínek.

Veškerá specifika vyplývají zejména z toho, že je úmyslem zákonodárce poskytovat mladistvým zaměstnancům zvýšenou ochranu, a to jak v případech pracovního poměru, založeného pracovní smlouvou, tak v případech dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Aplikace tedy probíhá ve vztahu k:

Pracovnímu poměru – PP

Mimo pracovní poměr – dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - MPP

Mladistvý zaměstnanec

Starší než 15 let, ukončená školní docházka, mladší než 18 let

PP, MPP

Zaměstnávání mladistvých

Musí být současně splněny dvě podmínky – 15 let a ukončená školní docházka. Nestačí tedy splnění pouze jedné z podmínek. Z hlediska dosažení věku není pochybnost o tom, kdy je podmínka splněna. Určitou nejasnost může znamenat termín ukončení povinné školní docházky, a tedy na kdy je možné sjednat nástup do práce. Odpověď poskytuje školský zákon, podle kterého je školní rok rozdělen na období školního vyučování a období školních prázdnin. Ke splnění povinné školní docházky pak dochází uplynutím období školního vyučování ve školním roce, v němž osoba dokončí poslední rok povinné školní docházky. V ČR je tedy možné sjednat jako den nástupu v případě, kdy osoba končí povinnou devítiletou školní docházku standardně 1.7. daného roku.

PP, MPP

Uzavření smlouvy

Splněním podmínek dle předchozího bodu a získáním pracovněprávní způsobilosti je mladistvý zaměstnanec oprávněn uzavřít pracovní smlouvu či dohodu o provedení práce či pracovní činnosti zcela samostatně. Nevyžaduje se souhlas zákonného zástupce.

 

Podle zákoníku práce je zaměstnavatel povinen na své náklady zajistit mladistvému vyšetření poskytovatelem pracovnělékařských služeb, a to před vznikem pracovního poměru.

 

Na povinnost absolvování vstupní lékařské prohlídky ve vztahu k dohodám konaným mimo pracovní poměr existuje dvojí náhled, přičemž se názor liší i mezi Ministerstvem zdravotnictví (které „vykládá“ zákon o specifických zdravotních službách) a Ministerstvem práce a sociálních věcí. Rozdíl spočívá v tom, že dle názoru Ministerstva zdravotnictví je v případě dohod vstupní prohlídka i v případě mladistvých povinná pouze v případě, kdy k má jít o práci, která je podle zákona o ochraně veřejného zdraví prací rizikovou nebo je součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny prováděcím právním předpisem nebo jinými právními předpisy (popřípadě to zaměstnanec vyžaduje z důvodu pochybnosti). Dle tohoto přístupu by i pro dohody nebyla vstupní prohlídka vyžadována, pokud se má jednat o práci nerizikovou (kategorie I. a II.). Naopak Ministerstvo práce a sociálních věcí má za to, že příslušné ustanovení zákoníku práce sloužící k ochraně mladistvých se vztahuje i na úpravu dohod a vstupní prohlídka je tedy nezbytná vždy. V konečném důsledku bude tedy záviset na zaměstnavateli a rizikovosti činnosti, kterou by měl mladistvý vykonávat. Přikláníme se však spíše k názoru Ministerstva práce a sociálních věcí a doporučujeme zajištění vstupní prohlídky i v daných případech.

PP, MPP

 

PP

 

MPP

 

 

 

 

 

Seznam mladistvých

Zaměstnavatel povinně vede seznam mladistvých zaměstnanců, které zaměstnává. Seznam obsahuje jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a druh práce, který zaměstnanec vykonává.

PP, MPP

Pracovní podmínky

Zaměstnavatel je povinen vytvářet příznivé podmínky pro všestranný rozvoj tělesných a duševních schopností mladistvých zaměstnanců též zvláštní úpravou jejich pracovních podmínek.

 

Současně je zaměstnavatel povinen zaměstnávat mladistvé zaměstnance pouze pracemi, které jsou přiměřené jejich fyzickému a rozumovému rozvoji, a poskytují jim při práci zvýšenou péči.

 

Zaměstnavatel je povinen zajistit mladistvým zaměstnancům podle potřeb vykonávané práce dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci podle tohoto zákona a podle zvláštních právních předpisů, zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště.

PP, MPP

 

PP, MPP

 

PP, MPP

 

Omezení práce vykonávané mladistvým zaměstnancem

Platí zákaz zaměstnávat mladistvé zaměstnance prací přesčas a prací v noci. Existuje výjimka v případě mladistvých zaměstnanců starších než 16 let spočívající v možnosti konat noční práci nepřesahující 1 hodinu (pokud je to nezbytné pro výchovu k povolání), a to pod dohledem zaměstnance staršího 18 let, je-li tento dohled pro ochranu mladistvého zaměstnance nezbytný. Noční práce mladistvého zaměstnance musí bezprostředně navazovat na jeho práci připadající podle rozvrhu směn na denní dobu.

Zaměstnavatel má povinnost poskytovat mladistvému zaměstnanci přiměřenou práci odpovídající, pokud možno jeho kvalifikaci v případě, že je zakázáno zaměstnávat mladistvého zaměstnance prací, pro kterou se mu dostalo výchovy k povolání, protože je její výkon mladistvým zaměstnancům zakázán nebo protože podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb ohrožuje jeho zdraví, a to do doby, než bude mladistvý zaměstnanec moci tuto práci konat.

Zakazuje se zaměstnávat mladistvé zaměstnance pracemi:

  • pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol
  • které se zřetelem k anatomickým, fyziologickým a psychickým zvláštnostem v tomto věku jsou pro ně nepřiměřené, nebezpečné nebo škodlivé jejich zdraví
  • při nichž jsou vystaveni zvýšenému nebezpečí úrazu nebo při jejichž výkonu by mohli vážně ohrozit bezpečnost a zdraví ostatních zaměstnanců nebo jiných fyzických osob.

Ministerstvo zdravotnictví je zákoníkem práce zmocněno ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy stanovit vyhláškou práce a pracoviště, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a podmínky, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání. Tato vyhláška současně může zákazy některých prací rozšířit i na zaměstnance ve věku do 21 let. Touto vyhláškou je aktuálně vyhláška č. 180/2015 Sb., o zakázaných pracích a pracovištích a lze například upozornit na úpravu pro zvedání břemen, která je rozdílná pro dívky a chlapce.

PP, MPP

 

 

PP, MPP

 

 

PP, MPP

 

 

 

PP, MPP

 

Preventivní lékařské prohlídky

Vyšetření poskytovatelem pracovnělékařských služeb je povinen zaměstnavatel na své náklady zajistit a mladistvý zaměstnanec absolvovat také před převedením na jinou práci či pravidelně podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně.

PP, MPP

BOZP

Zaměstnavatel má vůči mladistvým zaměstnancům informační povinnost, tedy povinnost zajistit podle potřeb vykonávané práce dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci podle tohoto zákona a podle zvláštních právních předpisů, zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště.

PP, MPP

 

Náhrada škody

Platí omezení pro uzavření dohody o odpovědnosti za svěřené hodnoty a dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí s mladistvým zaměstnancem, tyto dohody smí být uzavřeny nejdříve v den, kdy fyzická osoba dosáhne 18 let věku (kde je nezbytné uzavření těchto dohod, nemůže mladistvý zaměstnanec pracovat).

PP, MPP

Pracovní doba

U zaměstnance mladšího než 18 let nesmí délka směny v jednotlivých dnech překročit 8 hodin a ve více základních pracovněprávních vztazích (PP i MPP) nesmí délka týdenní pracovní doby ve svém souhrnu překročit 40 hodin týdně.

PP, MPP

Přestávka v práci

Zaměstnavatel je povinen poskytnout mladistvému zaměstnanci přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut nejdéle po 4,5 hodinách nepřetržité práce. Mladistvému zaměstnanci musí vždy být poskytnuta přestávka na jídlo a oddech podle tohoto pravidla i v případech prací, které nemohou být přerušeny (nelze ji nahradit přiměřenou dobou na oddech a jídlo).

PP, MPP

Doba odpočinku

Zaměstnavatel je povinen mladistvému zaměstnanci poskytnout nepřetržitý denní odpočinek v trvání alespoň 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích. Nepřetržitý denní odpočinek mladistvému zaměstnanci nelze zkrátit ani nahradit.

Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby dospělý zaměstnanec měl nepřetržitý odpočinek v týdnu v trvání alespoň 35 hodin. U mladistvého zaměstnance však nepřetržitý odpočinek v týdnu nesmí činit méně než 48 hodin.

PP, MPP

PP, MPP

Ukončení pracovního poměru

Úprava se shoduje s úpravou platnou pro dospělé zaměstnance.

PP, MPP

Informování a projednávání

Pokud u zaměstnavatele působí odborová organizace, je zaměstnavatel povinen projednat s odborovou organizací opatření k vytváření podmínek pro zaměstnávání fyzických osob, zejména mladistvých, včetně podstatných záležitostí péče o zaměstnance, opatření ke zlepšení hygieny práce a pracovního prostředí, organizování sociálních, kulturních a tělovýchovných potřeb zaměstnanců.

 

 

21, máj, 2024

Odbory a zamestnávateľ v roku 2024

foto
  V novom podcaste  pre @Verlag Dashöfer "Odbory a zamestnávateľ 2024", Vám Radka Sláviková Geržová odhalí všetko, čo potrebujete vedieť o pôsobení odborov na pracovisku v roku 2024!  

30, apr, 2024

Rovnost v odměňování mužů a žen v Čechách

foto
Téma rovnosti mužů a žen a zákazu diskriminace z důvodu pohlaví je řešena i z pohledu zákonodárců a legislativy již dlouhodobě a stále se jedná o aktuální téma.    

08, apr, 2024

Zmeny Zákonníka práce a rovnosť v odmeňovaní žien a mužov

foto
  Aj keď na Slovensku už dlhšiu dobu platia zásady rovnakej odmeny za rovnakú prácu a zákaz diskriminácie na základe pohlavia, stále existujú výrazné rozdiely v odmeňovaní žien a mužov.

Táto webová stránka používa cookies

Pre personalizáciu obsahu a reklám, pre poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti využíváme súbory cookie. Informácie o tom, ako náš web používáte, zdieľame so svojími partnermi pre sociálne média, inzercie a analýzy. Partneri tieto údaje môžo skombinovat s ďalšími informáciami, ktoré ste im poskytli alebo ktoré získali v dôsledku toho, že používáte ich služby. V prípade Vášho súhlasu prosím pokračujte pri prehliadaní webovej stránky a stačte OK.
Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.(Viac informácií)

OK

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu webové stránky používať na zefektívnenie používateľskej skúsenosti.
Zákon uvádza, že na Vašom zariadení môžeme ukladať súbory cookie, ak sú pre prevádzku týchto stránok nevyhnutné. Pre všetky ostatné typy súborov cookie potrebujeme vaše povolenie.
Táto stránka používa rôzne typy súborov cookie. Niektoré súbory cookie sú umiestnené službami tretích strán, ktoré sa zobrazujú na našich stránkach.
Získajte viac informácií o tom, kto sme, ako nás môžete kontaktovať a ako spracovávame osobné údaje v našich Pravidlách ochrany osobných údajov. Váš súhlas sa vzťahuje na nasledujúce domény: www.bratis.law